แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนคลื่นในย่านความถี่ 700 MHz

แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนคลื่นในย่านความถี่ 700 MHz

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพื่อเรียกคืนคลื่นความถี่จากดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน (510 - 790 MHz) ตั้งแต่ 703 – 790 MHz และนำไปจัดสรรให้บริการ 5G ให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวอาจทำให้เครื่องรับโทรทัศน์บางพื้นที่ ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ช่องรายการต่าง ๆ ได้ จึงต้องทำการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่ เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
        สำหรับพื้นที่ที่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในย่านความถี่ 700 MHz จะมีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่ง ภาคใต้และกลุ่มสถานีกรุงเทพมหานคร 38 สถานี ระยะที่สอง ภาคเหนือ 42 สถานี ระยะที่สาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 สถานี และ ระยะที่สี่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวม 23 สถานี

แหล่งอ้างอิง:

http://broadcast.nbtc.go.th/tvwave/470-694MHZ.PDF

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy