งาน-CSR-เทคนิคราชบุรี-20-08-2559

Last updated: Jan 31, 2019  |  -

อบรมให้ความรู้้เกี่ยวกับระบบทีวีกับนักศึกษาและให้ข้อคิดการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง