กสทช. อนุมัติโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 15 ช่อง ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 ไม่เกิน 6 เดือน

กสทช. อนุมัติโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 15 ช่อง ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 ไม่เกิน 6 เดือน

กสทช. อนุมัติโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 15 ช่อง ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 ไม่เกิน 6 เดือน

รุ่งเรือง หวนระลึก May 13th 2020     
 
        กสทช. มีมติอนุญาตส่งรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 15 ช่อง ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 ทดลองออกอากาศไม่เกิน 6 เดือน (ความคมชัดระดับ SD)

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งผลการพิจารณาการขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยมีใจความว่า

        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 15 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น ผลการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ดังนี้

               1. ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยใช้หมายเลขช่องความถี่วิทยุมัลติเพล็กซ์ที่ 1 3 4 และ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
               2. ให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดลอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
               3. ให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่องรายการ
               4. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ปราศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ลงนามโดย นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


 แหล่งอ้างอิง:
http://bcp.nbtc.go.th/en/detail/2020-05-01-10-19-30

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy