โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4"

      เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งโรจน์หวนระลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เข้าร่วมกับ อาจารย์ ภัทร ทองสามสี อาจารย์ วิโรจน์ กิตติวรปรีดา และอาจารย์ คมกฤช ขำยัง คณะครูผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 4" ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา

        โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำคู่มือแผนการฝึกอาชีพ สำหรับครูฝึก เพื่อเตรียมงานการฝึกอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีมีความรู้ความสามารถในอาชีพ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สถานประกอบการ กำหนดไว้ สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และรายวิชาในหลักสูตร