Outdoor Digital Antenna

D14E

Share

หมวดหมู่ : เสาอากาศ

Share

แผงสายอากาศดิจิตอลรับสัญญาณระบบ UHF Band 4 และ Band 5 ( ช่อง 21-69 ) สามารถรับสัญญาณได้ไกลจากสถานีส่ง 1-90 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศสินค้าเกี่ยวข้อง